Versan

Resultados

12:00 pm

Versan vs Waikiki Beach Boys

10:00 am

Versan vs 3vs6

26 - 6

Versan vs Waikiki Beach Boys

31 - 13

Versan vs Dachshund v.

54 - 7

Versan vs Thundercats var.

0 - 25

War Machine vs Versan

47 - 6

Versan vs Dark Lions var.

25 - 19

Versan vs Perros

12 - 20

Versan vs Bills v.

12 - 39

Vikingos var. vs Versan