Black Mamba

Enfrentamientos

8:00 am

Black Mamba vs Blues

Resultados

26 - 33

Black Mamba vs Dachshund v.

0 - 42

Black Mamba vs Bacardi State

52 - 32

Black Mamba vs La Castañeda v. int.